riaditeľka Materskej školy, Nám. Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie pracovného miesta:

 • riaditeľka Materskej školy, Nám. Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina,

 Požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • prvá atestácia,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • práca s počítačom (internet, word, excel),
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • znalosť legislatívy,
 • riadiace a organizačné schopnosti.

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené doklady o vzdelaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy (cca 4 strany),
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z . z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať  alebo osobne odovzdať v podateľni:

Mestský úrad Žilina – Odbor školstva a mládeže
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Obálku viditeľne označiť heslom: „Výberové konanie MŠ, Nám. J.  Borodáča 6 – neotvárať!“

Termín uzávierky prihlášok je 04. januára 2019 o 12.00 hod.

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články