Základná škola s materskou školou Brodno

Základná škola s materskou školou  Brodno, Žilina,prijme s nástupom od 3.11.2014 do pracovného pomeru na dobu určitú  učiteľa  na druhý stupeň s aprobáciou matematika- informatika, prípadne  matematika  – geografia. Kvalifikačné predpoklady: v zmysle platnej školskej legistlatívy.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  (posledné dva doklady doloží   vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). Všetky požadované doklady zasielajte   na mailovú adresu    zsbrodno@gmail.com    alebo poštou na adresu: ZŠ s MŠ Brodno 110, 010 14 Žilina do  27.10.2014.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania