Učiteľ na prvý stupeň na zástup za MD

Základná škola s materskou školou  Brodno, Žilina,prijme  do pracovného pomeru na dobu určitú  učiteľa  na prvý stupeň na zástup za MD.  Kvalifikačné predpoklady: v zmysle platnej školskej legistlatívy.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  (posledné dva doklady doloží   vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). Všetky požadované doklady zasielajte   na mailovú adresu    zsbrodno@gmail.com


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania