Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina

Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina,prijme  do pracovného pomeru na dobu určitú  učiteľa na druhý stupeň s aprobáciou matematika – náboženská výchova na zástup za PN.  Kvalifikačné predpoklady: v zmysle platnej školskej legislatívy.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  (posledné dva doklady doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). Všetky požadované doklady a prípadne otázky zasielajte na e-mailovú adresu:  riaditel@zsgorazda.sk


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania