Zápis do 1. ročníka

Žilina 7. 1. 2015 – Zápis detí do 1. ročníka základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, sa pre školský rok 2015/2016 uskutoční v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2008 od 16. januára do 24. januára 2015.

Každá základná škola má od 16. januára do 24. januára 2015 svoj vlastný termín zápisu (podľa priloženej tabuľky) a zverejní ho na verejne prístupných miestach. Bližšie informácie sa dajú získať na www.zilina.sk, na webových stránkach škôl alebo ich priamo poskytnú riaditelia škôl na uvedených telefónnych číslach, prípadne pracovníci Odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline na tel. č. 041 / 70 63 214.

Zápis sa týka všetkých detí, ktoré do 31. augusta 2015 dovŕšia šiesty rok veku. V súčasnej dobe materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navštevuje 778 predškolákov.

Čo potrebuje rodič k zápisu?

Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko, ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov, či iných zákonných zástupcov. Pre presnosť údajov je potrebné, aby si zákonní zástupcovia priniesli so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Kde prihlásiť dieťa?

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole podľa školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, pokiaľ si rodič nevyberie inú školu. Riaditelia ZŠ sú povinní prednostne prijímať deti s trvalým pobytom v danom školskom obvode (VZN č. 13/2008, ktorým sa určujú obvody základných škôl v Žiline).

Čo s nadanými deťmi, ktoré nedosiahli šesť rokov?

Pokiaľ chcú rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Deti s intelektovým nadaním majú možnosť navštevovať triedy pre intelektovo nadané deti (ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda).

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok:

  • na základe žiadosti rodiča,
  • na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje,
  • na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom rodiča.

Súčasťou žiadosti rodiča je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Zaradenie do nultého ročníka

Rodič môže požiadať o zaradenie do nultého ročníka v prípade, že dieťa nedosiahlo školskú zrelosť alebo je predpoklad, že prvý ročník nezvládne. Súčasťou žiadosti rodiča je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí s informovaným súhlasom rodiča, zákonného zástupcu.

PhDr. Pavol Čorba
hovorca mesta

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016
tel. č.: piatok 16.1.2015 sobota 17.1.2015 pondelok 19.1.2015 utorok 20.1.2015 streda 21.1.2015 štvrtok 22.1.2015 piatok 23.1.2015 sobota 24.2015
1. ZŠ Do Stošky 8, 010 04 ZA 7233419 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00
elok. prac. Hollého 66, 010 01 ZA 5623592 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00
2. ZŠ Jarná 20, 010 01 ZA 7634475 14.00-18.00 8.00-12.00
3. ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 ZA 5253987 14.00-18.00 8.00-12.00
4. ZŠ Lichardova 24, 010 01 ZA 7243646 15.00-18.00 15.00-18.00 8.00-11.00
5. ZŠ Limbová 30, 010 07 ZA 5681671 15.00-17.00 15.00-17.00 8,30-11,30
6. ZŠ Martinská 20, 010 08 ZA 5252774 15.00-18.00 15.00-18.00 9.00-12.00
7. ZŠ Nám. mladosti 1 010 15 ZA 5078611 14.00-18.00 9.00-12.00
8. ZŠ Slov. dobrovoľníkov 122/7, 010 03 ZA 5622074 14.00-18.00 8.00-12.00
9. ZŠ V. Javorku 32, 010 01 ZA 7637580 14.00-18.00 8.00-12.00
10. ZŠ s MŠ Gaštanová 56, 010 07 ZA 5683970 15.00-18.00 15.00-18.00 9.00-12.00
elok. prac. Na stanicu 27, 010 09 ZA 5689021 15.00-18.00 15.00-18.00
11. ZŠ s MŠ Školská 49, 010 04 ZA 7634780 15.00-17.00 15.00-17.00 9.00-11.00
12. ZŠ s MŠ Brodno110, 010 14 ZA 5962041 14.00-17.00
13. ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36, 010 01 ZA 5964095 14.30-17.30 14.30-17.30
14. ZŠ s MŠ Ul.sv. Gorazda 1, 010 08 ZA 5656878 15.00-17.00 14.00-17.00

 


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania