Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina

Voľná pracovná pozícia
Zástupca riaditeľa školy

Úväzok:1,0

Predpokladaný termín nástupu 1.8.2015
Základné požiadavky: kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

  • atestácia
  • znalosť školskej legislatívy
  • práca s počítačom (internet, word, excel)
  • riadiace a organizačné schopnosti

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 26. mája 2015 na adresuriaditel@zskarza.edu.sk,

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina

    

Termín pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania