Učiteľka predprimárneho vzdelávania

Materská škola, Andreja Kmeťa 15 v Žiline prijme do pracovného pomeru učiteľku predprimárneho vzdelávania od  24. augusta 2015.

Požiadavky v zmysle platnej legislatívy:

  • kvalifikačné predpoklady
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklad o vzdelaní
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti ( telesnej a duševnej )
  • výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace )
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania posielajte na adresu materskej školy alebo na e-mail: msakmeta@stonline.sk do 30. júna 2015.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania