Otvorili sme novú školskú dielňu na ZŠ Lichardova

Otvorili sme novú školskú dielňu na ZŠ, Lichardova, pripravujeme žiakov na duálne vzdelávanie

 

V októbri 2015 sme otvorili novú školskú dielňu spolu so SOŠ v Žiline!

Prax ukázala, že žiaci, ktorí končia základnú školu, nemajú pracovné spôsobilosti a tí, ktorí sa hlásia na učebné odbory majú problémy  s manuálnymi zručnosťami ako napr. obrábanie dreva, kovov či plastov.

Vzhľadom na túto skutočnosť sme sa rozhodli opäť zriadiť školskú dielňu. Navýšením  hodín predmetu TECHNIKA v 5. ročníku, ktorý bol opäť zaradený do Štátneho vzdelávacieho programu  chceme podporiť  u žiakov rozvoj samostatnosti, tvorivosti,  pracovných zručností i návykov a plniť základnú prípravu na profesijnú orientáciu  našich žiakov.

Nezabúdame tak aj na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa budú hlásiť na učebné odbory stredných škôl.

Zapojením sa do projektu “ Podpora polytechnickej výchovy na základných školách” – DIELNE 2,  sme získali kvalitné učebné pomôcky, pomohli nám aj finančné prostriedky z GRANTU mesta Žilina a pohotovostného fondu poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj od zriaďovateľa.

V súčinnosti so Strednou odbornou školou elektrotechnickou  na Komenského ulici  naši žiaci 5. ročníka spolu so študentmi SOŠ  skladali zložitejšie učebné pomôcky  z projektu. Ďalšia spolupráca sa bude rozvíjať návštevou ôsmakov na praktickom výcviku študentov v SOŠ, kde si môžu vyskúšať praktické zručnosti v ich odboroch. Máme záujem pripraviť našich žiakov na budúce povolanie a taktiež vzbudiť ich záujem o energetické učebné odbory.

Mgr. Pavlovičová Ida

Dielňa (9) Dielňa (10) P1170816 Dielňa (4)


Uverejnené v Články, Top
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania