Vychovávateľka školského klubu detí

Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina

Vychovávateľka školského klubu detí

Úväzok:0,83 na dobu určitú, školský rok

Predpokladaný termín nástupu: podľa dohody
Základné požiadavky: kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 12.októbra 2015 na adresuriaditel@zskarza.edu.sk

Termín pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania