UČITEĽKA MŠ (predprimárne vzdelávanie)

ZŠ s MŠ, Dolná Trnovská 36, Žilina

Pozícia: UČITEĽKA  MŠ (predprimárne vzdelávanie)

Úväzok: 100%

Dátum nástupu: január 2016

Požiadavky:
Kvalifikačné predpoklady – min. úplné stredné odborné vzdelanie  príslušného zamerania. Prax v odbore vítaná.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 18.decembra 2015 na adresu: riaditel.zstrnove@gmail.com
Termín pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania