Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina

THP pracovník na zabezpečovanie účtovníckej agendy

Úväzok:1,0 na dobu určitú

Predpokladaný termín nástupu dohodou
Základné požiadavky: kvalifikačné predpoklady min. úplné stredné vzdelanie príslušného zamerania,

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 27.novembra 2015 na adresuriaditel@zskarza.edu.sk,

Termín pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania