Základná škola na Hájiku má dažďovú záhradu!

Dňa 22.4.2016 sa na ZŠ Námestie mladosti v Žiline konala Záverečná konferencia k projektu Dažďová záhrada – miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy i relax, spojená so slávnostným otvorením a prehliadkou záhrady.

Projekt vychádza z témy „Prispôsobenie sa zmenám klímy – prevencia pred povodňami a suchom“. Je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom FM EHP a zo štátneho rozpočtu SR. Cieľom projektu je zvýšenie povedomia a vzdelania žiakov i verejnosti v oblasti prispôsobovania sa zmenám klímy. Výsledkom projektu je realizácia dažďovej záhrady a retenčného jazierka.

Na konferencii sme privítali vzácnych hostí: metodičky Odboru školstva pri MsÚ v Žiline: Mgr. Danu Královú a PaedDr. Vieru Popluhárovú, Ing. arch. Ondreja Šimurdu,  za firmu Holstav s.r.o. pána Róberta Ondrášeka, predsedu OZ Hájik deťom – pána Michala Tumu, Ing. Romana Gajdošecha – ekonóma projektu a manažéra publicity, ako i  riaditeľku ZŠ – PaedDr. Janku Halečkovú.

Projekt Dažďová záhrada – miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy i relax na konferencii predstavila Mgr. Jarmila Weinzettelová. Ing. arch. Ondrej Šimurda hovoril o funkciách dažďových záhrad i o zastúpení rastlín v tej našej. Vyučovacími hodinami, odučenými v rámci projektu, ako i akciami, ktoré sa v rámci projektu uskutočnili, nás previedla Ing. Alena Lalinská. Konferenciu ozvláštnili žiacke prezentácie dvoch exkurzií. V závere Mgr. J. Weinzettelová poďakovala sponzorovi projektu – Nórskym fondom, zriaďovateľovi školy – Mestu Žilina, p. primátorovi Ing. Igorovi Chomovi a Odboru školstva pri MsÚ v Žiline za spolufinancovanie projektu, firme Holstav s.r.o. za terénne úpravy záhrady, Ing. arch. Ondrejovi Šimurdovi – odbornému garantovi záhrady, p. Kováčovi – predstaviteľovi firmy Športservis za oplotenie záhrady, lektorom ŠOP Varín za podnetné výukové programy o vode a mokradiach, Občianskemu združeniu Priatelia Zeme – CEPA za nezištné zapožičanie inšpiratívnej výstavy o klimatických zmenách, Občianskemu združeniu Hájik deťom, všetkým členom projektového tímu, osobitne p. riaditeľke školy – PaedDr. Janke Halečkovej za jej osobnú angažovanosť a vklad do projektu, ako i všetkým, ktorí budú myšlienky potrebnosti dažďových záhrad šíriť ďalej.  Po konferencii nasledovalo slávnostné otvorenie záhrady, spojené s jej prehliadkou. Pásku slávnostne prestrihol Ing. arch. Ondrej Šimurda.

Dažďová záhrada pri ZŠ na Hájiku je len pomyselnou „prvou lastovičkou“. Za ňou by sa mali objaviť ďalšie. Aby sme zmiernili dopady zmien klímy na naše zdravie, dažďových záhrad by malo pribúdať, mali by rásť ako „huby po daždi“. Len tak ich funkcia nasávať dažďovú vodu v čase dažďov a uvoľňovať ju do ovzdušia v čase horúčav bude pre nás všetkých citeľná.

Mgr. Jarmila Weinzettelová
ZŠ Nám. mladosti, Žilina

IMG_5518 IMG_5527 IMG_5536 IMG_5537 IMG_5551 IMG_5560 IMG_5568 IMG_5587 IMG_5617 IMG_5618 IMG_5621


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania