Zástupca riaditeľa školy pre ZŠ

Vyhlásenie výberového konania
Riaditeľka ZŠ s MŠ, Dolná Trnovská 36, Žilina v súlade s platnou legislatívou a príslušnými
ustanoveniami interných predpisov školy

vypisuje
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície zástupcu riaditeľa školy pre ZŠ.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (plnenie kvalifikačných predpokladov v súlade s § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov),
 • pedagogická prax,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť práce s PC,
 • komunikačné a manažérske schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • doklad o vzdelaní (overená kópia) a doklad o absolvovanej dĺžke pedagogickej praxe,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa (nie starší ako 3 mesiace),
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Stručná charakteristika pracovnej náplne a činností

 1. zabezpečovanie úloh pedagogicko-organizačného charakteru v súlade s koncepciou školy, plánom práce
  školy a pedagogicko-organizačnými pokynmi na jednotlivé školské roky,
 2. zabezpečovanie komplexnej kontrolnej činnosti v oblasti priamej pedagogickej činnosti a inej výchovno-vzdelávacej činnosti školy.

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania
Žiadosť s požadovanými dokladmi zasielajte do 25. augusta 2016 s označením VÝBEROVÉ KONANIE na e-mailovú adresu riaditel.zstrnove@gmail.com .
Prípadné ďalšie informácie poskytuje riaditeľka školy Mgr. Mariana Winklerová na tel. čísle: 041/5964095, 0905 715 367.

Uchádzači, ktorí splnia predpísané predpoklady a požiadavky, budú e-mailom pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční formou ústneho pohovoru.

Žilina, 16. august 2016

Mgr. Mariana Winklerová
riaditeľka ZŠ s MŠ


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania