školský špeciálny pedagóg

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Gaštanová 56 v Žiline oznamuje, že hľadá pracovnú pozíciu „školský špeciálny pedagóg“ – zástup za MD – predpokladaný nástup apríl 2017

Kvalifikačné predpoklady

  1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  2. v študijnom odbore špeciálna pedagogika – pedagogický smer
  3. špeciálna pedagogika – nepedagogický smer a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky
  4. špeciálna pedagogika – poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky
  5. v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium
  6. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky
  7. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky
  8. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky
  9. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky
  10. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky

a najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Požadované doklady:  doklad o ukončení vzdelania a životopis

Kontakt: zsgastanovaza@gmail.com      Tel. kontakt: 041 568 39 70,   041 568 39 69


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania