Zápis do 1. ročníka na ZŠ, Lichardova 24 v Žiline

Riaditeľstvo ZŠ, Lichardova 24 v Žiline oznamuje, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch od 5.4. – 7.4.2017 od 14.00 do 18.00 hod. K zápisu treba prísť s dieťaťom, priniesť jeho rodný list a občiansky preukaz rodiča. Zapisujú sa deti narodené do 31. augusta 2011 a deti, ktoré mali v školskom roku 2016/2017 odloženú povinnú školskú dochádzku.

Budeme otvárať tri triedy 1. ročníka.

Naša škola ponúka vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka, slovné hodnotenie  na 1. stupni, inovatívne metódy vyučovania – integrované, blokové, projektové. Pre rodičov internetovú žiacku knižku.

Žiakom umožňujeme absolvovať plavecký kurz  v 1. ročníku, lyžiarsky a snoubordingový výcvik v 7. a 8. ročníku, zúčastniť sa školy v prírode. V popoludňajších hodinách navštevovať školský klub detí, vybrať si z bohatej ponuky záujmových útvarov. Žiaci môžu využiť pomoc školského špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu. Môžu sa stravovať v školskej jedálni, dať sa ošetriť v zubnej ambulancii.

Pre realizáciu kvalitnej školskej a mimoškolskej výchovno-vzdelávacej činnosti máme k dispozícii počítačové učebne, multimediálnu učebňu vybavenú interaktívnou tabuľou a počítačmi, jazykové učebne, odborné učebne chémie, fyziky, novú školskú dielňu, kde pripravujeme žiakov na učebné odbory SŠ, školskú knižnicu a  letnú triedu v oddychovej zóne školy. Kultúrno-spoločenské akcie organizujeme v aule školy, športové činnosti v dvoch telocvičniach a na multifunkčnom ihrisku. Viac sa o škole dočítate na www.zslichza.edu.sk.

Mgr. Ida Pavlovičová, RŠ


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania