Zástupca riaditeľky školy

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

Zástupca riaditeľky školy

Predpokladaný termín nástupu 01.08.2018

Základné požiadavky:

  • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
  • práca s počítačom (internet, word, excel),
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • znalosť legislatívy,
  • riadiace a organizačné schopnosti,

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

Platové podmienky sú určené  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti  na zákon č. 317/2009 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov v minimálnej výške 843, -€.

Stručná charakteristika:

Riadenie zvereného úseku podľa organizačného poriadku školy.

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 08.06.2018  na adresu:                

Základná škola
Karpatská 8063/11
010 08 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z . z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania