Erasmus + nielen v Anglicku ale aj na Malte

V letných mesiacoch sa  pani učiteľky a neskôr aj riaditeľ školy či školská psychologička  zo ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí mali možnosť zúčastniť v rámci programu Erasmus+ mobilita zamestnancov na zahraničných jazykových kurzoch. Projekt Erasmus+ je v základnej škole v Závodí  od roku 2014 stále živý a každoročne sa na zahraničných kurzoch zúčastňuje niekoľko jej učiteľov. Aj v tomto roku sa zrealizovali pobyty  v Anglicku a na Malte.

„Malta nás privítala slnečným počasím, teplým morom a  kultúrnymi pamiatkami. V tomto študijnom pobyte sme tak mohli spojiť príjemné zážitky z poznávania tejto čarovnej krajinys bohatou históriou, so životom tunajších ľudía s  novými zaujímavými poznatkami z anglického jazyka,“ vyjadrili sa  účastníčky Mgr. Viera Bučková a Mgr. Eva Kubová.

„Naša lektorka mala dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi i s učiteľmi. Oboznámila nás s metódami a formami práce s deťmi v škole  v tejto krajine. Poskytla nám okrem námetov aj veľa materiálov, ktoré nám zefektívnia a zatraktívnia výučbu anglického jazyka. V skupine učiteľov z rôznych krajín sme si aj navzájom poradili a vymenili skúsenosti z našej pedagogickej praxe. Bol to veľmi dobre pripravený kurz, ktorý nás obohatil,“ dodala pani učiteľka  Viera Bučková.

„Je mi nesmiernym potešením a napĺňa ma to pozitívnou energiou do ďalšej práce, keď vidím  kolegyne či pána riaditeľa školy, ktorí sa mali možnosť zúčastniť na zahraničných kurzoch, ako obohatení a s novými skúsenosťamiprichádzajú zo zahraničia. Ja sama som mala možnosť niekoľkokrát  zúčastniť sana štúdiu a som za to nesmierne vďačná. Posunulo to moju profesionálnu kariéru, pohľad na moderný svet vyučovania a prístupu k jednotlivým žiakom, možnosť výmeny skúseností s ostatnými učiteľmi z rôznych krajín sveta, ale aj nové skúsenosti v rámci  koordinácie projektu v škole. Zahraničný kurz, ktorý som na Malte absolvovala,  bol zameraný na metodológiu vyučovania anglického jazyka na druhom stupni základnej školy a  naplnil všetky moje očakávania. Teším sa, ako svoje skúsenosti využijem priamo vo vyučovacom procese,“ povedala hlavná koordinátorka projektu.

„V júli sa aj mne naskytla  možnosť zúčastniť sa na vzdelávacom pobyte na Malte, kde som počas dvoch týždňov absolvovala kurz Fluency and English Language Development. V útulnom prostredí  centra ETI (Executive Training Institute), St. Julians, Malta sme si v medzinárodnom zložení s kolegami z Talianska, Litvy, Brazílie, Holandska  a Poľska vymieňali nielen profesionálne skúsenosti, ale aj postrehy z ekonomického napredovania jednotlivých krajín a kultúrnych odlišností. Pod vedením špičkového lektora Michaela Broomana sme boli každodenne vystavení novým témam, otázkam a komunikačným situáciám, ktorými sme rozširovali svoje schopnosti myslieť a vyjadrovať svoje myšlienky v anglickom jazyku. To, že náš učiteľ mal na nás vysoké nároky a veľké očakávania,  bolo veľmi stimulujúce a nútilo nás to vydať zo seba maximum. V tréningu sme sa zaoberali  aktuálnymi témami ako napr. rozdiely  v ponímaní rolí mužského a ženského pohlavia, rozoberali sme sociálnu komunikáciu a spôsoby, ako sa vhodne začleniť do diskusie, bavili sme sa o cestovaní a o najatraktívnejších destináciách sveta, o megamestách a ich prednostiach i nedostatkoch. Bol to jeden z najnáročnejších kurzov, aký som  v mojej praxi navštívila, ale pod vedením takého jazykového odborníka a profesionálneho lifecoucha, akým je Micheal Borooman, to bol pre mňa nesmierne hodnotný zážitok a skúsenosť  na nezaplatenie. Opäť sa mi potvrdilo presvedčenie, že byť náročný sám voči sebe, chytať sa šancí a nových príležitostí sa oplatí, lebo posúvanie vlastných hraníc a prekročenie svojej komfortnej zóny nás obohacuje a pestuje v nás nielen sebadôveru, ale aj rešpekt a úctu voči iným mentalitám a kultúrnym odlišnostiam….,“ pridala ďalšia účastníčka Mgr. Eva Bittšánska.

„V letných mesiacoch som sa zúčastnila na učiteľskom kempe v Cambridge, kde našou lektorkou bola  Anna Young, ktorá nám pomohla nielen zdokonaliť sa v našich jazykových schopnostiach, ale aj rozšírila naše vedomosti o živote v UK. Zúčastnila som sa na workshopoch o rozvoji kreativity vo výučbe angličtiny žiakov od 3-11 rokov, poskytujúcich veľa praktických nápadov pre rôzne aktivity a materiálov na použitie vo vyučovaní. Mala som možnosť vymeniť si skúsenosti a nadviazať kontakty s učiteľmi z iných krajín celého sveta,“ zhodnotila Mgr. Dagmar Surňáková po návrate z mobility v zahraničí.

„Cieľom dvojtýždňovej stáže bolo nadobudnúť teoretické a praktické zručnosti v oblasti využívania moderných informačných technológií v školskom vyučovaní, ale aj celkovo v profesionálnej činnosti učiteľa“, skonštatoval riaditeľ školy Mgr. Ján Majsniar a ďalej pokračoval. „Výučbové prostredie ETI poskytlo takmer bezchybný komfort pre vzdelávajúcich sa učiteľov. Vzdelávanie som absolvoval v skupine s učiteľmi z Talianska, Nemecka, Poľska a Španielska. Náplňou bola teoretická a praktická činnosť s využitím nástrojov komunikácie medzi učiteľom a žiakmi, ďalej osvojenie si grafických a edukačných nástrojov s dôrazom na testovanie žiakov a rozvoj ich tvorivosti.Mal som možnosť prakticky spolupracovať s lektormi a spolužiakmi pri  tvorbe blogu, dizajnovo tvoriť v nástroji Website a naučiť sa využívať nástroje, ako napríklad Chatroom, WIKIs, MindMaps. Vzdelávanie bolo ukončené prezentovaním samostatnej záverečnej práce. ,,Ako vždy, aj teraz uvádzam, že sú to veľmi užitočné nástroje a metódy, ale použiteľné iba v rámci kvalitnej a odborníkom- profesionálom denne spravovanej počítačovej siete, pri dostatočnej rýchlosti internetu a 100% pripravenej technike. V opačnom prípade je to výučba prostredníctvom IKT tzv. „na kolene,“ uviedol riaditeľ školy. Prostredie ostrova Malty je predurčené na aktívne spoznávanie kultúry a života obyvateľov, nie je problém pri dobrej vôli a vzhľadom na vzdialenosti ( dosah mestskej dopravy v cene 2-3 € )  absolvovať prehliadky a návštevu všetkých historicky naozaj skvostných pamiatok aj v takom krátkom čase. ,,Pre mňa najpôsobivejším zážitkom a poznatkom bolo po návšteve katakomb v podzemí, že  nielen naše národy v strednej Európe, ale aj obyvatelia Malty a hlavného mesta Valletty si veľmi veľa vytrpeli počas leteckého  bombardovania v 2. svetovej vojne,“ uviedol Mgr. Ján Majsniar.

„ V novembri som absolvovala kurz Preventing bullying v anglickom Southamptone, počas ktorého som mala možnosť stretnúť sa s viacerými odborníkmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti výchovy, vzdelávania a prevencie,“ skonštatovala špeciálna pedagogička Mgr. Anna Bašková a ďalej pokračovala: „Špecialista na prevenciu John Khannam ukázal, ako sa rozprávať so žiakmi o u nás často tabuizovanej téme šikanovania. Poskytol nám mnohé zdroje a ukázal aktivity, ktoré využíva v práci s deťmi. Obohacujúcou skúsenosťou boli pre mňa návštevy dvoch základných škôl, kde sme mali možnosť diskutovať nielen s pedagógmi ale aj so žiakmi. Veľmi sa mi páčilo riešeniekonfliktov v škole mediáciou a zapojenie žiakov do boja proti šikanovaniu v podoberovesníckej pomoci.Zúčastnili sme sa tiež na hodine psychosociálnej výchovy, ktorú majú žiaci povinne v rozvrhu 1x do týždňa. Aj keď sme sa všetci zhodli na tom, že šikanovanie v škole sa nedá úplne zastaviť, je možné pracovať na stratégiách, ktoré by ho minimalizovali. Kurz ma utvrdil v domnienke, že najlepšou prevenciou je rozširovať u  žiakov sociálne a komunikačné zručnosti, toleranciu a vzájomný rešpekt. Prínosom pre mňa bola aj výmena skúseností s francúzskymi a bulharskými účastníčkami kurzu. Celý pobyt bol perfektne zorganizovaný a vďaka miestnej koordinátorke Elizabet Wisnievskej som sa počas neho cítila veľmi príjemne a bezpečne.Som vďačná za túto príležitosť,“ dodala.

„Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa na zahraničných jazykových kurzoch, za skúsenosti, materiály, za napĺňanie nášho Európskeho plánu rozvoja školy, ale aj za cenné rady národnej agentúre  SAAIC,“ dodali všetci účastníci programu Erasmus+ na záver.


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania