Úspešne v grante Nadácie Kia Motors Slovakia – Digitálna učebňa

S radosťou sme na ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí  prijali správu, že Nadácia Kia Motors Slovakia podporila našu žiadosť o grant pod názvom Digitálna učebňa.

Vďaka grantu sme získali interaktívnu tabuľu s príslušenstvom do digitálnej učebne a 15 tabletov na elektronické testovanie i prístupové údaje pre učiteľov a žiakov školy na program Smartbooks – inteligentný učiteľ. Slúži predovšetkým žiakom na domácu prípravu a učiteľom na on-line testovanie či motiváciu v rámci vyučovania. Osem učiteľov školy sa zúčastnilo vynikajúceho školenia o využívaní softvéru Smartbooks v Terchovej, aby mohlo následne nielen využiť získané vedomosti vo vyučovacom procese, ale aj informovať ostatných učiteľov na škole o možnosti testovania či spôsoboch využívania daného softvéru. Našou snahou je skvalitniť vyučovanie monitorovaním a hodnotením úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov – najmä v predmetoch matematika, informatika, fyzika a anglický jazyk. Bude sa tak diať vzájomnou konzultáciou učiteľov, elektronickým testovaním či porovnávaním výsledkov a následne aj rozšírením záujmu na ostatné vyučovacie predmety. Poďakovanie patrí koordinátorke projektu Eve Kubovej za vypracovanie grantu a jej koordináciu počas realizácie grantu.

Je našou víziou zachovať si pozíciu v prvej desiatke najlepších škôl na Slovensku.


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania