Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

V termíne od 13. mája do 15. mája 2019 bude vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina prebiehať prijímanie žiadostí na  prijatie dieťaťa pre školský rok 2019/2020. V uvedenom termíne budú riaditeľky, prípadne iný poverený pedagogický zamestnanec, dávať a preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s  potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k  žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Vzhľadom k tomu, že evidujeme zvýšený záujem zákonných zástupcov detí o materské školy, do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa prednostne prijímajú deti, ktoré:

  • dovŕšili piaty rok,
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,

Materská škola zverejní podmienky prijatia zverejní na budove školy od 01. apríla 2019.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na stránke mesta – občan – žiadosti a tlačivá – odbor školstva   ( formát RTF, formát PDF)

Bližšie informácie poskytnú aj pracovníci odboru školstva a mládeže na t.č. 7063523.


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania