Zápis do 1. ročníka žilinských základných škôl bude od 3. do 5. apríla

Zápis detí do 1. ročníka všetkých základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina, sa pre školský rok 2019/2020 uskutoční v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2016 od 03. apríla do 05. apríla 2019.

Vo všetkých základných školách bude od 03. apríla  do 05. apríla 2019 v čase od 14,00 hod. do 18,00 hod. prebiehať zápis do prvého ročníka základnej školy. Bližšie informácie sa dajú získať na webových stránkach škôl alebo ich priamo poskytnú riaditelia škôl na uvedených telefónnych číslach, prípadne pracovníci Odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline na tel. č. 7063523.

Zápis sa týka všetkých detí, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕšia šiesty rok veku. V súčasnej dobe materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta navštevuje 818 predškolákov.

Čo potrebuje rodič k zápisu?
Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov. Pre presnosť údajov je potrebné, aby si zákonní zástupcovia priniesli so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Kde prihlásiť dieťa?
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole podľa školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, pokiaľ si rodič nevyberie inú školu.

Čo s nadanými deťmi, ktoré nedosiahli šesť rokov?
Pokiaľ chcú rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Deti s intelektovým nadaním majú možnosť navštevovať triedy pre intelektovo nadané deti (ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda).

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky
Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok na základe žiadosti rodiča alebo na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, alebo na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom rodiča. Súčasťou žiadosti rodiča je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania