učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Materská škola, Stavbárska 4, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na:

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Predpokladaný termín nástupu 01.09.2019

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z .z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky :

 kladný vzťah k deťom,  

 flexibilita, kreativita,

 komunikatívnosť, zodpovednosť,

 znalosť práce s PC,(Word, Excel, internet),

 bezúhonnosť,

 prax v materskej škole vítaná

Stručná charakteristika:

výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je potrebné doručiť písomnou formou

do 30.06. 2019 na adresu : Materská škola Stavbárska 4, 010 01 Žilina

alebo na e-mail : msborik@centrum.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania