riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Brodňanská

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta:

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Brodňanská 110/7, 010 14   Žilina,

Požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona MŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • prvá atestácia podľa zákona MŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,
 • práca s počítačom (internet, word, excel),
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • znalosť legislatívy,
 • riadiace a organizačné schopnosti.

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené doklady o vzdelaní, 
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • návrh koncepcie rozvoja základnej školy (cca 4 strany),
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej  činnosti,
 • čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať  alebo osobne odovzdať v podateľni:

Mestský úrad Žilina – Odbor školstva a mládeže

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Obálku viditeľne označiť heslom:

„Výberové konanie ZŠ s MŠ Brodňanská 110/7, 010 14 Žilina – neotvárať!“

Termín uzávierky prihlášok je  14. novembra 2019 o 12:00 hod.

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

V Žiline dňa 23.10.2019


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania