riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta:

riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina.

Požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle zákona MŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, minimálne stredné odborné vzdelanie,
 • prvá atestácia podľa zákona MŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania,
 • práca s počítačom (internet, word, excel),
 • znalosť legislatívy,
 • riadiace a organizačné schopnosti

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené doklady o vzdelaní, 
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia (cca 4 strany),
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej  činnosti,
 • čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Možnosť priznania funkčného platu je od výšky 965,50 EUR do výšky 1542, 50 EUR v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe uchádzača.

Písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať  alebo osobne odovzdať v podateľni :

Mestský úrad Žilina – Odbor školstva a mládeže, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Obálku treba viditeľne označiť heslom:

„Výberové konanie CVČ, Kuzmányho 105, Žilina – neotvárať!“

Termín uzávierky prihlášok je 20. január  2020 o 12:00 hod.

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

V Žiline dňa 19.12.2019


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania