Učiteľ/učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia: Telesná výchova

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina

prijme do pracovného pomeru na zástup RD:

Učiteľ/učiteľka  pre nižšie stredné vzdelávanie,

aprobácia: Telesná výchova

Predpokladaný termín nástupu: január 2020

Základné požiadavky:

  • vzdelanie v zmysle platnej legislatívy,
  • flexibilita, kreativita, zodpovednosť,
  • práca s počítačom (internet, word, excel, powerpoint),
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

Učiteľstvo predmetu telesná výchova na druhom stupni základnej školy.

Platové podmienky: – v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 02.01.2020 na adresu:

                                                                Základná škola

                                                                Karpatská 8063/11

                                                                010 08 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania