Hlavná kuchárka

Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina hľadá do školskej kuchyne  hlavnú kuchárku  od 1. februára 2020

Náplň (druh) práce

Zabezpečenie prevádzky zvereného úseku prevádzkovej jednotky, vybavovanie objednávok. Hlavná kuchárka je poverená riadením pracovníkov prevádzkovej jednotky, riadi pracovný kolektív pri výrobe jedál a zodpovedá vedúcemu prevádzkovej jednotky za ich činnosť. Plní predovšetkým tieto úlohy:
– vyrába technologický náročné jedlá alebo špeciality studenej kuchyne s prípadným využitím veľkokapacitných programovo riadených kuchynských strojov,
– spolupracuje s vedúcim prevádzkovej jednotky pri zostavovaní jedálnych lístkov na obdobie týždeň vopred,
– zodpovedá za úroveň normovania vekových kategórií,
– zodpovedá za dodržiavanie finančných, výživových a technologických noriem,
– zodpovedá za dodržiavanie predpísaných technologických postupov a dávkovanie potra-
vín podľa platných materiálových spotrebných noriem,
– zodpovedá za dodržiavanie prípustnej tolerancie orezu mäsa,
– zodpovedá za správne prevzatie potravín zo skladu, za správne uskladnenie potravín,
za sledovanie doby použiteľnosti potravín, za ich účelné využitie pri výrobe pokrmov, ich
hygienickú nezávadnosť,
– zodpovedá za výdaj jedál s dodržaním predpísanej hmotnosti pokrmov v prípustnej to-
lerancii,
– zodpovedá za akosť, chutnosť, zdravotnú bezchybnosť pokrmov, za predpísanú teplotu
pokrmov…

Pracovné podmienky

  • Pracovný čas: od 7:00 do 15:00
  • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Požadované vzdelanie

– výučný list v odbore kuchár alebo kuchár – čašník alebo osvedčenie o zdravotnej a odbornej spôsobilosti na výkon takejto práce.

Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne v MŠ Trnavská alebo na telefónnom čísle:  0911962570 u riaditeľky Materskej školy Mgr. Eleny Kubalovej.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania