UČITEĽ/KA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya informuje o voľných pracovných pozíciách

UČITEĽ/KA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

(HUDOBNÝ ODBOR – SPEV, HRA NA SAXOFÓNE, HRA NA AKORDEÓNE, HRA NA GITARE, HRA NA KEYBOARDE)

s nástupom od 01. 09. 2020

 

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:

 • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť (uviesť telefonický a emailový kontakt)
 • štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Ďalšie požiadavky:

 • pozitívny vzťah k práci s deťmi
 • zodpovednosť a dôslednosť pri plnení pracovných povinností
 • flexibilita
 • práca s PC

 

Požadované doklady je potrebné odoslať poštou alebo elektronicky na adresu školy do 15. 06. 2020.

 

PaedDr. Beáta Vörösová

riaditeľka školy


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania