Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

MATERSKÁ  ŠKOLA GEMERSKÁ 1772 ,  ŽILINA

oznamuje voľné pracovné miesto na:

Pracovnú pozíciu :   Učiteľ pre predprimárne  vzdelávanie

Predpokladaný termín nástupu :  24.08. 2020

Pracovný pomer   : na dobu určitú ( počas MD )

 

Platové podmienky : zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z. príloha č.4  

Základné požiadavky:

  • vzdelanie: úplné stredné odborné – odbor : učiteľstvo pre materské školy, vychovávateľstvo , prípadne vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa, odbor  –predškolská a elementárna pedagogika
  • tvorivosť, inovatívnosť, kreatívnosť
  • výtvarné , hudobné a pohybové nadanie
  • zodpovednosť
  • komunikatívnosť, príjemné vystupovanie
  • pozitívny prístup k deťom
  • lojálnosť, empatia , schopnosť tímovej spolupráce,
  • zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť

 

Stručná charakteristika pracovnej činnosti :

–    výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom

–    činnosť riadená štátnym a školským vzdelávacím programom v rámci učebných osnov

–    používanie IKT technológií ,

–    znalosť práce s PC ( Word, Exel, internet )

–    práca s interaktívnou tabuľou a interaktívnymi učebnými pomôckami

 

Pracovný čas :  dvojzmennosť  od 6.30 hod.  – 16.30 hod., upravený podľa času prevádzky jednotlivých tried

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné zaslať  ( poštou , prípadne e-mailovou poštou ) v termíne do 30.06.2020   na adresu:                        Materská škola
Gemerská 1772
010 08 Žilina

e-mailová adresa : msgemerska@mail.t-com.sk

prípadné ďalšie  informácie na číslo tel:  0903525205  

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Jana Krajčušková
riaditeľka MŠ


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania