PEDAGOGICKÝ ASISTENT a SOCIÁLNY PEDAGÓG

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto:

PEDAGOGICKÝ ASISTENT (pedagogický zamestnanec) –  2 pracovné miesta,
SOCIÁLNY PEDAGÓG (odborný zamestnanec), člen inkluzívneho tímu – 1 pracovné miesto. 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú do 31.8.2022

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, doklad o zdravotnej spôsobilosti, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ďalšie informácie na : msakmeta@stonline.sk, 041/56 22 432.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte v termíne do 26. augusta 2020 na e-mailovú adresu : msakmeta@stonline.sk, písomnou formou na adresu: Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina alebo osobne riaditeľke školy.

 


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania