PEDAGOGICKÝ ASISTENT na znížený úväzok

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

PEDAGOGICKÝ ASISTENT na znížený úväzok

Predpokladaný nástup : september 2020

Základné požiadavky:

  • Kvalifikačné predpoklady: Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
  • Občianska a morálna bezúhonnosť,
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Znalosť práce s počítačom – Word, Exel, Internet

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • súhlasom so spracovaním osobných údajov

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

Platové podmienky sú určené  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.  Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 16.09.2020  na adresu:
Základná škola
Karpatská 8063/11
010 08 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania