Školský psychológ

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste, ktoré bude obsadené výberovým konaním
on-line na pracovnú pozíciu:

Školský psychológ

Základné požiadavky:
– vzdelanie v zmysle platnej legislatívy
– flexibilita, kreativita, zodpovednosť,
– práca s počítačovou technikou,
– občianska a morálna bezúhonnosť,
– prax v oblasti práce s deťmi vítaná.

Mzda: V zmysle zákona č 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018
Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme.

Stručná charakteristika:
Práca školského psychológa na základnej škole.

Žiadosti o prihlásenie sa do výberového konania spolu so štruktúrovaným
životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 27. novembra
2020 do 14:00 na adresu:
Základná škola jarná
Jarná 20
010 01 Žilina
alebo na: zs@jarna.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním
svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním
osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí
ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje
vymazané, skartované.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania