Sociálny pedagóg

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom online na pracovnú pozíciu:

Sociálny pedagóg

Predpokladaný termín nástupu: 1. január 2021

Základné požiadavky:

  • vzdelanie v zmysle platnej legislatívy
  • flexibilita, kreativita, zodpovednosť
  • práca s počítačom (internet, word, excel, powerpoint),
  • občianska a morálna bezúhonnosť
  • prax v oblasti prevencie a práce s deťmi vítaná

Základná zložka mzdy (v hrubom): V zmysle zákona č 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Stručná charakteristika:

Práca sociálneho pedagóga na základnej škole.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 27.11.2020  na adresu:

Základná škola
Karpatská 8063/11
010 08 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania