Školský psychológ

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina
oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom:

Pracovná pozícia:          Školský psychológ

Počet voľných pracovných miest: 1
Predpokladaný termín nástupu: 1. január 2021
Pracovný pomer: na dobu určitú – 24 mesiacov

Úväzok: 100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

práca na PC, Word, Exce, PowerPoint, internet, interaktívna tabuľa

Vzdelanie

Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. ,o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 10 psychológ a školský psychológ.

Požadované doklady:

Žiadosť, Profesijný životopis vo forme Europass, Motivačný list, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Overené kópie dokladov o vzdelaní, Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, Čestné vyhlásenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

Základná zložka mzdy (v hrubom):  V zmysle zákona č 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Žiadosť doručiť do 9.12.2020 písomnou alebo elektronickou formou na adresu

RNDr. Jana Popluhárová Čellárová

Základná škola
V. Javorku 32
010 01 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zsjavorku.sk

Riaditeľka školy:   0910 912 122

Kancelária:     +421 41 763 7580

– vybraní uchádzači budú oslovení

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania