Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto:

Školský špeciálny pedagóg 

Predpokladaný termín nástupu: január 2021

Základné požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie, splnenie kvalifikačných predpokladov a kritérií pre výkon funkcie – školský špeciálny pedagóg,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
  • flexibilita, kreativita,
  • komunikatívnosť, zodpovednosť,
  • príjemné vystupovanie.

Znalosti:

– zákon č. 138/2019 Z. z.

Stručná charakteristika:

Školský špeciálny pedagóg

Platové podmienky: – v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou na emailovú adresu:  riaditel@zsmszavodie.sk najneskôr do 11.12.2020.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

 

Emailové odpovede a pozvánky na výberové stretnutie  budeme adresovať iba tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritéria pre výkon funkcie.

 


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania