Učiteľka 1. stupeň

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina
oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom:

Pracovná pozícia: Učiteľka 1. stupeň

Počet voľných pracovných miest: 1
Predpokladaný termín nástupu: 1. január 2021
Pracovný pomer: na dobu určitú – zástup počas materskej dovolenky

Úväzok: 100 %

 

Požadované vzdelanie:

Kvalifikačné predpoklady – predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

Požadované doklady:

Žiadosť, Profesijný životopis vo forme Europass, Motivačný list, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Overené kópie dokladov o vzdelaní, Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, Čestné vyhlásenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

 

Platové podmienky:

– funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť do 11.decembra 2020 písomnou alebo elektronickou formou na adresu:

RNDr. Jana Popluhárová Čellárová

Základná škola
V. Javorku 32
010 01 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zsjavorku.sk

Riaditeľka školy:   0910 912 122
Kancelária:     +421 41 763 7580

– vybraní uchádzači budú oslovení


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania