Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: biológia – technika

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto:

Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: biológia – technika

Predpokladaný termín nástupu apríl, na dobu určitú (zástup MD)

Úväzok: 1,00

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
– Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
– Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórie pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
– Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.

Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní – fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti je nutné doručiť elektronickou formou na adresu:  zsbrodno@ gmail.com


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania