Učiteľka materskej školy

Materská škola, Petzvalova 8, 010 15 Žilina
oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu

Učiteľka materskej školy
Úväzok: 0,57

Termín nástupu: 1. 9.2021

Základné požiadavky:
– kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
– občianska a morálna bezúhonnosť

Doklady požadované k prihláške na pohovor:
– písomná žiadosť
– profesijný štruktúrovaný životopis

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 31. 7.2021 na adresu:
Materská škola
Petzvalova 8
010 15 Žilina
alebo na e-mail: mshajikzilina@gmail.com

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania