učiteľ/ka materskej školy

Materská škola, Čajakova 4A, Žilina
oznamuje voľné pracovné miesta:
Pracovná pozícia: učiteľ/ka materskej školy
Úväzok: plný
Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2021

Náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

Základné požiadavky:

  • kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy, – kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
  • zdravotná spôsobilosť,
  • bezúhonnosť,
  • osobnostné predpoklady.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je možné doručiť osobne, písomnou alebo elektronickou formou do 11.07.2021 na adresu:
Materská škola
Čajakova 4A
010 01 Žilina
alebo na e-mail: cajakovams@gmail.com

Informácie: Materská škola, Čajakova 4A, 010 01 Žilina, cajakovams@gmil.com, 041/7634140, 0911509531
Platové podmienky sú určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového
pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

Vybraní uchádzači budú oslovení.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania