Kompetencie odboru

Kontakt na zamestnancov

 • navrhuje odboru projektov EÚ predmetné projektové zámery za odbor,
 • rozpracováva projektové zámery do zásobníka projektov,
 • podieľa sa na tvorbe odborných stanovísk a tvorí odborné časti formulárov žiadosti o NFP/grant,
 • podieľa sa na odbornej implementácii aktivít projektu,
 • pripravuje vecné zadania pre prieskumy trhu a pre súťaže.

referát financovania a rozpočtu

 • pripravuje všeobecne záväzné nariadenia mesta v zmysle platnej legislatívy,
 • sumarizuje požiadavky na rozpočet základných škôl, materských škôl a školských zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom,
 • spracováva ekonomické analýzy rozpočtu základných škôl, materských škôl a školských zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom,
 • sumarizuje požiadavky na rozpočet neštátnych školských zariadení a spracováva ekonomické analýzy rozpočtu neštátnych školských zariadení.

referát detí a mládeže

 • vytvára podmienky na rozvoj mládežníckych aktivít v meste,
 • koordinuje prácu mestského mládežníckeho parlamentu,
 • spolupracuje s občianskymi združeniami pôsobiacimi v oblasti detských a mládežníckych aktivít a koordinuje ich činnosť,
 • pomáha im vytvárať podmienky na rozvoj ich činnosti,
 • vedie databázu organizácií detí a mládeže pôsobiacich v meste,
 • spolupracuje so školami a školskými zariadeniami, ktorých je mesto zriaďovateľom, v oblasti detských a mládežníckych aktivít,
 • vykonáva kontrolnú a poradenskú činnosť pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v problematike hmotnej núdze detí a žiakov,
 • pripravuje a predkladá materiály obecnej školskej rade,
 • vytvára podmienky na rozvoj vzdelávacích aktivít zameraných na občanov mesta,
 • koordinuje činnosť vzdelávacích inštitúcií v meste,
 • vedie prehľad o vzdelávacích inštitúciách v meste a pomáha im vytvárať podmienky na rozvoj ich aktivít smerom k občanom,
 • organizuje, resp. spolupracuje pri organizovaní verejných vzdelávacích aktivít v meste,
 • pripravuje všeobecne záväzné nariadenia mesta v zmysle platnej legislatívy.

referát školského stravovania

 • vytvára podmienky na stravovanie detí a žiakov v školských jedálňach pri školách, ktorých je mesto zriaďovateľom,
 • dohliada na dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti školského stravovania,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť zariadeniam školského stravovania, ktorých je mesto zriaďovateľom,
 • pripravuje všeobecne záväzné nariadenia mesta v zmysle platnej legislatívy.

referát škôl a školských zariadení

 • plní úlohy vyplývajúce z platnej legislatívy pre výkon štátnej správy v školstve a školskej samospráve v kompetenciách mesta Žilina ako školského úradu,
 • plní úlohy vyplývajúce z platnej legislatívy pre originálne kompetencie mesta Žilina v oblasti školstva,
 • spolupracuje s MŠVVaŠ SR, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Štátnou školskou inšpekciou, Krajským školským úradom a inými vecne príslušnými inštitúciami,
 • sleduje legislatívne zmeny týkajúce sa školstva, ďalej informuje o týchto zmenách riaditeľov škôl a školských zariadení, vedie evidenciu legislatívy súvisiacej so školstvom,
 • zúčastňuje sa na prevádzkovo-organizačnom riadení škôl a školských zariadení a koordinuje činnosť riadiacich pracovníkov,
 • pripravuje podklady a organizuje porady vedúceho odboru s riaditeľmi škôl a školských zariadení, navrhuje opatrenia z porád a ďalšie usmernenia, pripravuje všeobecne záväzné nariadenia mesta Žilina,
 • pravidelne vyhodnocuje úroveň riadenia na školách a školských zariadeniach,
 • spracováva štatistiky a výkazy za OŠaM,
 • eviduje zmluvy o prenájmoch priestorov, ktoré majú v správe štatutári škôl a školských zariadení
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania