Základné školy s materskými školami

Základné školy s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

Názov: Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina
Telefónne číslo: 041/723 34 19, 041/ 763 47 33
E – mail: banovaskola@gmail.com, msbanova@gmail.com
Internet: www.zsdostoskybanova.edupage.org
Riaditeľ (-ka): Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. – poverený riadením
Názov:
Základná škola s materskou školou, Ul. sv. Gorazda 1,  010 08 Žilina
Telefónne číslo: 041/565 68 78, 041/525 37 79, 0903 566 774
E – mail: riaditel@zsgorazda.sk, kasikova@zsgorazda.sk, hanovae@azet.sk
Internet:
Riaditeľ (-ka): Mgr. Englárt Jozef / Hánová Emília
Názov: Základná škola s materskou školou, Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina
Telefónne číslo: 041/596 20 41, 0948 484 071
E – mail:
Internet:
Riaditeľ (-ka): Mgr. Janette Chupáčová / Ščambová Helena
Názov:
Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina
Telefónne číslo:
041/596 40 95, 041/596 41 03, 0911 413 338
E – mail: riaditel.zstrnove@gmail.com; mstrnove@azet.sk
Internet: www.zstrnove.edupage.org
Riaditeľ (-ka): Mgr. Andrea Lehotská / Mgr. Miriam Ďurneková
Názov:
Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina
Telefónne číslo:
041/763 47 80, 041/763 46 80
E – mail: riaditel@zsmszavodie.sk
Internet: www.zsmszavodie.edupage.org
Riaditeľ (-ka): Mgr. Eva Kubová / Hubočanová Emília
Názov: Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, 010 07 Žilina
Telefónne číslo: 0903 281 724, 0903 281 730
E – mail: zsgastanovaza@gmail.com, msgastanovazilina@gmail.com
Internet: https://zsgastanova.edupage.org/, www.ms-gastanova.webnode.sk
Riaditeľ (-ka): Mgr. Alena Tisoňová / Mgr. Lucia Grúňová
Elokované pracovisko, Na stanicu 27, Žilina ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina
Telefónne číslo: 041/5689021, 041/5689279
E – mail: zsnastanicu27@gmail.commsbytcica@gmail.com
Internet: www.zs-bytcica.edupage.org
Zástupkyňa: Mgr. Iveta Šimková
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania