ZUŠ a Školské zariadenia

Školské zariadenia (základné umelecké školy, centrum voľného času, stredisko služieb škole) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

Názov:
Základná umelecká škola L. Árvaya, Dolný Val 12, 010 01 Žilina
Telefónne číslo: 041/562 07 48
E – mail: zusarvay@gmail.com
Internet:
Riaditeľ (-ka): PaedDr. Beáta Vörösová
Elokované pracovisko, Gaštanová 8327/56, Žilina súčasť ZUŠ L. Árvaya, Dolný Val 12, Žilina
Telefónne číslo: 041/5652317
E – mail: zusov@stonline.sk
Internet: www.zusov-za.sk
Zástupkyňa: Mgr. Zuzana Adamíková
Názov: Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina
Telefónne číslo: 041/565 56 67
E -amil:
Internet: www.spanihozus.sk
Riaditeľ (-ka): Mgr. Dagmar Wróbelová, DiS. art.
Názov: Centrum voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina
Telefónne číslo: 041/562 11 78
E – mail:
Internet:
Riaditeľ (-ka): Mgr. Annamária Mihalčinová
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania